Selecteer een pagina

Privacyverklaring HPW Spuittechnieken

HPW Spuittechnieken draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Website bezoekers/Klanten

De website van HPW Spuittechnieken is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

HPW Spuittechnieken verwerkt persoonsgegevens over uw bedrijf doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens van uw bedrijf
  • NAW gegevens van de contactpersoon of personen binnen uw bedrijf
  • Locatiegegevens die nodig zijn om ons werk uit te oefenen
  • Poot reiniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

HPW Spuittechnieken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer van toepassing
Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten/services die wij leveren. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op de diensten/services die geleverd worden door andere bedrijven (derde partijen) of individuen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pootreiniging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
HPW Spuittechnieken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pootreiniging.nl

Meldplicht
HPW Spuittechnieken is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen.

HPW Spuittechnieken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

0031-6-51421614 | GERT-JAN VAN HATTEM

0031-6-53327087 | ERIK POOT

0031-6-53156158 | WIM POOT

Bovendijk 198
3045 PD ROTTERDAM
NEDERLAND

24372932 | KvK

NL814489485B01 | BTW

PrivacyverklaringCookies